0 €

Čpavok čistý 1000ml

E-shop učebné pomôcky: najširší sortiment učebných pomôcok

Čpavok čistý 1000ml
symbol-ghs-nebezpecne-pro-zivotni-prostredi.jpg

Čpavok čistý 1000ml

Kód produktu: 86700

3.15 €

+
-
cena s DPH (V cene nie je zahrnuté poštovné a balné)

Popis produktu

Výstražné upozornenia: H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí. H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy. Bezpečnostné upozornenia: P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.


Ďalšie produkty...

Hore