0 €

Hydroxid vápenatý p.a. 500g

E-shop učebné pomôcky: najširší sortiment učebných pomôcok

Hydroxid vápenatý p.a. 500g

Hydroxid vápenatý p.a. 500g

Kód produktu: 87353

4.85 €

+
-
cena s DPH (V cene nie je zahrnuté poštovné a balné)

Popis produktu

Výstražné upozornenia: H315 - Dráždi kožu. H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí. H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Bezpečnostné upozornenia: P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.


Ďalšie produkty...

Hore