0 €

Chlorid kobalnatý 100g

E-shop učebné pomôcky: najširší sortiment učebných pomôcok

Chlorid kobalnatý 100g
symbol-ghs-nebezpecne-pro-zdravi.jpg

Chlorid kobalnatý 100g

Kód produktu: 87437

13.11 €

+
-
cena s DPH (V cene nie je zahrnuté poštovné a balné)

Popis produktu

Výstražné upozornenia: H302 - Zdraviu škodlivý pri požití. H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. H341 - Podozrenie na genetické poškodenie. H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozornenia: P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...


Ďalšie produkty...

Hore