0 €

Kyselina dusičná 65% p.a. 1000 ml

E-shop učebné pomôcky: najširší sortiment učebných pomôcok

Kyselina dusičná 65% p.a.  1000 ml

Kyselina dusičná 65% p.a. 1000 ml

Kód produktu: 87831

5.60 €

+
-
cena s DPH (V cene nie je zahrnuté poštovné a balné)

Popis produktu

Výstražné upozornenia: H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant. H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí. Bezpečnostné upozornenia: P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov. P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.Ďalšie produkty...

Hore