0 €

Manganistan draselný p.a. 500g

E-shop učebné pomôcky: najširší sortiment učebných pomôcok

Manganistan draselný p.a. 500g
symbol-ghs-nebezpecne-pro-zivotni-prostredi.jpg

Manganistan draselný p.a. 500g

Kód produktu: 87439

9.85 €

+
-
cena s DPH (V cene nie je zahrnuté poštovné a balné)

Popis produktu

Výstražné upozornenia: H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant. H302 - Zdraviu škodlivý pri požití. H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozornenia: P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov. P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...


Ďalšie produkty...

Cín 60% 250g

Cín 60% 250g

68.28 €
Hore