0 €

Chlorid železitý p.a. 500g

E-shop učebné pomôcky: najširší sortiment učebných pomôcok

Chlorid železitý p.a. 500g

Chlorid železitý p.a. 500g

Kód produktu: 87436

11.95 €

+
-
cena s DPH (V cene nie je zahrnuté poštovné a balné)

Popis produktu

Výstražné upozornenia: H290 - Môže byť korozívna pre kovy. H302 - Zdraviu škodlivý pri požití. H315 - Dráždi kožu. H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí. Bezpečnostné upozornenia: P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.


Ďalšie produkty...

Hore