0 €

Vzduchol 1000ml

E-shop učebné pomôcky: najširší sortiment učebných pomôcok

Vzduchol 1000ml
symbol-ghs-nebezpecne-pro-zdravi.jpg

Vzduchol 1000ml

Kód produktu: 87980

3.15 €

+
-
cena s DPH (V cene nie je zahrnuté poštovné a balné)

Popis produktu

Výstražné upozornenia: H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary. H302 - Zdraviu škodlivý pri požití. H371 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov. Bezpečnostné upozornenia: P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.


Ďalšie produkty...

Hore