0 €

Oxid meďnatý p.a. 100 g

E-shop učebné pomôcky: najširší sortiment učebných pomôcok

Oxid meďnatý p.a. 100 g

Oxid meďnatý p.a. 100 g

Kód produktu: 88442

21.10 €

+
-
cena s DPH (V cene nie je zahrnuté poštovné a balné)

Popis produktu

Výstražné upozornenia: H302 - Zdraviu škodlivý pri požití. H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozornenia: P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...


Ďalšie produkty...

Hore