0 €

n-Butylalkohol p.a. 1000ml

E-shop učebné pomôcky: najširší sortiment učebných pomôcok

n-Butylalkohol p.a. 1000ml

n-Butylalkohol p.a. 1000ml

Kód produktu: 86822

11.45 €

+
-
cena s DPH (V cene nie je zahrnuté poštovné a balné)

Popis produktu

Výstražné upozornenia: H226 - Horľavá kvapalina a pary. H315 - Dráždi kožu. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozornenia: P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.


Ďalšie produkty...

Hore